Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 32
74–400 Dębno
tel.: 95 760 2685
e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com 

 

 

Protokół z wyboru oferty przeprowadzonej w trybie zapytania ofertowego

 

BPMiG: 104.6.P.2023                                                                                                                                                                                              Dębno, 07.12.2023 r.

 

1. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32, 74–400 Dębno

NIP: 5971021800, REGON: 210019882 

tel.: 95 760 2685; e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com 

2. Przedmiot zamówienia:

,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2024 roku”.

3. Zamówienia udziela się Wykonawcy:

R2 Print Adam Rytter
ul. Bielska 61/1
09-400 Płock

Oferta Wykonawcy: Wykonawca otrzymał najwyższą punktację wśród złożonych ofert – 99,86 pkt.

4. Opis przeprowadzonego postępowania: (opisać w jaki sposób przeprowadzono postępowanie, w tym należy wskazać w szczególności, do jakich wykonawców skierowano zapytanie lub na jaki okres umieszczono ogłoszenie na stronie internetowej i BIP)

27.11.2023 r. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane drogą elektroniczną do 6 podmiotów zajmujących się kompleksową obsługą drukarską, począwszy od przygotowania projektu, poprzez opracowanie edytorskie i graficzne, aż do ostatecznego wydruku. Dodatkowo Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.debno.com.pl oraz BIP.

Termin nadsyłania ofert został ustalony do dnia 07.12.2023 r., do godz. 12:00.

Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do 6 Wykonawców:

1. R2 PRINT Adam Rytter, ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock

2.  Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa

3.  COPY PLANET Drukarnia, ul. A. Małkowskiego 27/U1, 70-306 Szczecin

4. PAW DRUK Sp. z o.o., ul. Obornicka 49A, 62-002 Suchy Las

5. Drukarnia Empir, ul. Sczanieckiej 14a, 60-216 Poznań

6. Pol-Graf Drukarnia, J. Bladyniec, E. Krupka, ul. Baczewskiego 30, 74-400 Dębno

5. Wybór oferty: (m.in. zestawienie ofert wykonawców, przyznanie punktacji w kryterium oceny ofert lub uzasadnienie unieważnienia procedury)  

W terminie do 07.12.2023 r., do godz. 12:00 wpłynęło 6 ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożono poniższe oferty:

L.p.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Nazwa Kryteria

Punktacja

1.

Djpress - Dariusz Dalaszyński

ul. Śliwkowa 18

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Oferta wpłynęła: 28.11.2023

 

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

86,98 pkt

2.

Oficyna Drukarska

Jacek Chmielewski

ul. Sokołowska 12a

01-142 Warszawa

Oferta wpłynęła: 04.12.2023

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

79,46 pkt

3.

Firma Reklamowa

GRAF MEDIA
ul. Konstruktorów 34/15

65-119 Zielona Góra

Oferta wpłynęła: 05.12.2023

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

63,14 pkt

4.

Drukarnia Standruk
ul. Rapackiego 25

20-150 Lublin

Oferta wpłynęła: 06.12.2023

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

Oferta została anulowana ze względu na złożenie niepełnej oferty

5.

Pracownia C&C Sp. z o.o.

ul. Porannej Bryzy 33

03-284 Warszawa

Oferta wpłynęła: 06.12.2023

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

59,63 pkt

6.

R2 Print

Adam Rytter

ul. Bielska 61/1

09-400 Płock

Oferta wpłynęła: 07.12.2023

- cena (20 stron)

- cena dodatkowa

- czas przygotowania projektu

- czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego

99,86 pkt

 

Ocena ofert i sposób obliczenia punktacji:

Kryterium wyboru Oferenta było:

  1. Cena - 55 pkt (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 55 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego);
  2. Cena dodatkowa - 5 pkt, cena za dodatkowe strony (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 5 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia;
  3. Czas przygotowania projektu - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
  1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 1 dnia roboczego,
  2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
  3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
  4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 3 dni robocze.
  1. Czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całego nakładu zgodnie z zapisami umowy - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
       a. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
       b. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
       c. pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 4 dni roboczych,

       d. pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 4 dni robocze.

6. Załączniki do protokołu:

1) Protokół obliczeń z wyboru najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 1

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji/nie zatwierdzam*

Monika Piotrowska

dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

 

 

*skreślić niewłaściwe

Do Pobrania

Protokół z wyboru oferty przeprowadzonej w trybie zapytania ofertowego