Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2019 r. książek [...] 01.02.2019 r. r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. A. Dobrowolskiego w Dębnie
ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno
Tel. 95 760 26 85
e-mail:
biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

BPMiG. 20.6.2019                                                                                                                                  Dębno, 01.02.2019 r.

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1 w trybie zapytania o cenę na ,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2019 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych”.

 

 

Zaproszenie
do złożenia oferty

 

   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie, działając zgodnie z art. 71 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j. z dnia 2018.10.16), zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

,,Sprzedaż i dostawę do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2019 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych”,

prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

   Jednocześnie przekazujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą m.in. wymagania Zamawiającego oraz zasady złożenia oferty.

 

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie „zaproszenia do złożenia oferty” z dnia 09.03.2018 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. A. Dobrowolskiego w Dębnie
ul. Mickiewicza 32
74-400 Dębno
Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie

„zaproszenia do złożenia oferty”

 

 

BPMiG. 30/6/2018                                                                                                            Dębno, 09.03.2018 r.

 

    W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowych na Wykonawcę zadania pn.: Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie w 2018 r. książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych, został wybrany:

 

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
Azymut Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

 

 

 

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego z dnia 04.04.2018 r

dnia 04.04.2018 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno,

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

na ,,Dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2

okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą”

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

Znak sprawy: 2/P/2018

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2018 r. godz. 14:30, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu do udziału w postępowaniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

............................................................

Podpis Dyrektora Zamawiającego

 

 

 

 

 

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego z dnia 02.02.2018 r.

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ogłasza

pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni
21,4 m2 na okres 3 lat
z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą

 

 

 1. Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 21,4 m2 położonej na działce nr 372/1, zlokalizowanego w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, przy ul. Mickiewicza 32.
 2. Pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Wyposażenie tych pomieszczeń oraz ich remont należy do dzierżawcy.
 3. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na remont tych pomieszczeń zostaną zaliczone na poczet miesięcznego czynszu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z wydzierżawiającym.
 4. Stawka wywoławcza czynszu 16,34 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT w wysokości  23%.
 5. Stawka dzierżawy nie może być niższa od stawki wywoławczej. Stawka nie zawiera opłat za energię elektryczną  i podatek od nieruchomości. Zużycie wody jest wliczone w czynsz.
 6. Stawka czynszu waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu cen i usług podany przez GUS z poprzedniego kwartału.
 7. Czynsz i podatek VAT płatny do 10-go dnia każdego miesiąca.
 8. Przedmiot wynajmu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 9. Wynajem lokalu o powierzchni 21,4 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. roku o godzinie 14:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego (gabinet dyrektora). 
 11. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub w odpowiednim Urzędzie.
 12. Warunki przystąpienia do przetargu:

  W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. Dokumenty wymagane:
  1.1.Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  1.2.Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
  1.3.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
  1.4.Ogólne warunki umowy – załącznik nr 2 do SIWZ zaakceptowany przez Wynajmującego.

  Załączniki dostępne są na końcu ogłoszenia.

 13. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.
 14. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.
 15. Lokal będzie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 16. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
 17. Kontakt w sprawie przetargu oraz szczegółowe informację na temat lokalu można uzyskać w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie, ul. Mickiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00 oraz pod numerem tel. 95 760 26 85.
 18. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w przetargu nastąpi do dnia 28.02.2018 r.

 

Dębno, dnia 02.02.2018 r.
Dyrektor biblioteki
Monika Piotrowska

 

 

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format plików  >>  .pdf    >> .doc
 2. Formularz ofertowy - format plików  >>  .pdf    >> .doc
 3. Ogólne warunki umowy - format plików  >> .pdf    >> .doc