Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. A. Dobrowolskiego w Dębnie
ul. Mickiewicza 32
74-400 Dębno
Tel. 95 760 26 85
e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl
www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG. 19.6.P.2020                                                                                                                             Dębno, 04.02.2020 r.

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/P/2020 w trybie zapytania o cenę na ,,Wykonanie składu komputerowego, łamania stron i druk czasopisma – miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny w 2020 roku”.

 

 

Zaproszenie
do złożenia oferty

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie, działając zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

"Wykonanie składu komputerowego, łamania stron i druk czasopisma – miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny w 2020 roku”,

 

prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
    Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
   Jednocześnie przekazujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą m.in. wymagania Zamawiającego oraz zasady złożenia oferty.

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia <<

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie