Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                                  Dębno, dnia 19.05.2020 r.

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG: 101.6.P.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2020 r.”.

 1. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie,
ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, NIP 597-102-18-00, REGON 210019882,
tel. 95 760 2685, www.biblioteka.debno.com.pl, e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Anna Bończak-Dolińczyk.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży i dostawie nowości
  i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci
  i młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej (w tym wydawnictw uczelnianych), ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej dla bibliotek, literatury prawniczej, ekonomicznej, informatycznej, wydawnictw regionalnych (region Pomorza Zachodniego) oraz materiałów audiowizualnych.
 2. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Systematyczną prezentację oferty odpowiadającej aktualnej produkcji wydawniczej poprzez jeden z  podanych w p.2.1.1 – 2.1.3.

2.1.1. Umożliwienie Zamawiającemu dostępu ,,on line” do własnej bazy książek.

2.1.2. Nieodpłatne udostępnienie Zamawiającemu posiadanego programu (lub modułu z bazą książek)  i przesyłania pocztą elektroniczną aktualizacji tej bazy co najmniej 1 raz w tygodniu.

2.1.3.   Utworzenie Zamawiającemu na stronie dostępu ,,on-line” dodatkowych Schowków zapasowych, w których przechowywane będą wybrane towary. Wykonawca zobowiązuje się, że z datą podpisania umowy stworzone będzie jedenaście Schowków zapasowych (do których odkłada się towary) z możliwością utworzenia nowych (określając swoją nazwę) i dowolne kopiowanie towarów miedzy Schowkami zapasowymi, Schowkiem (właściwym) oraz Koszykiem na stronie internetowej Wykonawcy. Utworzone będą Schowki o nazwach: Wypożyczalnia d/dorosłych, Czytelnia d/dorosłych, OIGiP, Dział Zbiorów Regionalnych, Oddział Dziecięcy, Czytelnia Internetowa, Filia Nr 1 w Dębnie, Filia w Cychrach, Filia
w Dargomyślu, Filia w Różańsku, Filia w Warnicach. Schowki zapasowe będą polegały na tym, że Zamawiający będzie miał możliwość szybkiego przerzucenia jednym kliknięciem ze Schowka do Koszyka i złożenia zamówienia.

2.2. Wykonawca musi się zobowiązać do realizacji całości przedmiotu zamówienia.

2.3. Wykonawca winien przedstawić zobowiązanie do udzielania rabatu w procentach
w stosunku do ceny katalogowej na załączonym formularzu oferty.

2.4. Dostawy książek będą realizowane na podstawie szczegółowych zamówień określających tytuły i liczbę egzemplarzy.

2.5. Dostarczone książki muszą być fabrycznie nowe.

2.6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawianych książek własnym transportem
w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

2.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy książek dostawca winien wymienić je na inne nie posiadające wad. Realizacja reklamacji powinna nastąpić w ciągu 7 dni.

 

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 1. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku otrzymania dotacji.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2020 r.

Miejsce wykonania zamówienia w siedzibie Zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium ilości wydawnictw, przy czym Zamawiający ustala punktację:

 1. Upust od ceny katalogowej z własnej bazy Dostawy - 50 pkt, (liczone w następujący sposób: wysokość rabatu badanej oferty/najwyższa wysokość rabatu wśród ocenianych
  ofert x 50 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego;
 2. Upust od ceny katalogowej wydawnictw spoza bazy Dostawy - 20 pkt, (liczone w następujący sposób: wysokość rabatu badanej oferty/najwyższa wysokość rabatu wśród ocenianych ofert x 20 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane
  z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego;
   

Ilość wydawnictw, z którymi współpracuje oferent - 30 pkt, (liczone w następujący sposób: ilość wydawnictw/najwyższa ilość wydawnictw wśród ocenianych ofert x 30 pkt).

 

 1. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:

  Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 3

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.

 

 1. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  Wzór umowy na wykonanie usługi - załącznik nr 2 zaakceptowany przez Wykonawcę.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz forma jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):

Nie dotyczy.

 

 1. Warunki gwarancji / rękojmi:    

Nie dotyczy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

1.  Przygotowanie oferty

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia wraz
z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

- zawarta informacja o kosztach dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie, ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno.

Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na powyższy adres z następującym oznakowaniem: ,,Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2020 r.”.
Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

do dnia 28.05.2020 r. do godz. 1200

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl

3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

5.  Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.com.pl oraz na BIP.

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

im. Antoniego. Dobrowolskiego