Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. A. Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 32
74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85, 95 769 06 86
e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com
www.biblioteka.debno.com.pl

          

         

                                                                                                                               

BPMiG: 198.6.P.2020                                                                                                                  Dębno, dnia 08.12.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku”.

 1. Zamawiający:

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego,
  ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, NIP 597-102-18-00,
  REGON 210019882, tel. 95 760 26 85, 95 769 06 86, www.biblioteka.debno.com.pl,
  e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Anna Bończak-Dolińczyk.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku jedenastu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679. 
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - Projekt graficzny – skład komputerowy, łamanie stron czasopisma każdorazowo według wskazówek Zamawiającego;
  - Okładka – kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze 115-130 g.;
  -  Pozostałe 16 stron biuletynu  – kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze co najmniej 90 g.;
  - Format: A4 pion o wymiarach 210 x 297 mm;
  - Nakład: 1500 egzemplarzy;
  - Ilość stron z okładką: 4 + 16;
  - Lakierowanie, foliowanie okładki: lakier dyspersyjny;
  - Oprawa zeszytowa (dwie zszywki);
  - Rodzaj zszywek: płaskie;
  - Miesięcznik (w tym, że  miesiąc lipiec i sierpień jest numerem łączonym);
  - Każdy egzemplarz będzie zawierał na pierwszej stronie okładki poniższe informacje jako elementy stałe:
 1. pełny tytuł  „Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny”,
 2. numer ISSN,
 3. numer indeksu,
 4. nakład,
 5. kolejny numer zgodnie z kontynuacją (przykładowo Nr 1/201 styczeń 2021),
 6. logo miasta,
 7. informację o zawartości numeru.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia (czasopisma) do siedziby Zamawiającego w paczkach zapakowanych po 10 x 10 egz., 16 x 20 egz., 6 x 30 egz., 18 x 50 egz. (razem 1 500 egzemplarzy), w terminie 1 dnia od wykonania druku czasopisma nie później niż w terminie do dnia określonego w pkt III Zapytania Ofertowego.

Objętość:

- 20 stron w każdym wydanym numerze (z uwzględnieniem możliwości dodrukowania stron w ilości:

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2021 r.

 1. Termin wydania czasopisma w każdym miesiącu oraz termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego:

- Merkuriusz Dębnowski nr 1 – do 26 stycznia 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 2 – do 23 lutego 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 3 – do 24 marca 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 4 – do 27 kwietnia 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 5 – do 25 maja 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 6 – do 23 czerwca 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 7-8 – do 25 sierpnia 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 9 – do 28 września 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 10 – do 26 października 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 11 – do 24 listopada 2021 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 12 – do 21 grudnia 2021 r.

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com
 2. Kryteria wyboru ofert:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium czasu realizacji, przy czym Zamawiający ustala punktację:
 3. Cena - 55 pkt (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 55 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego);
 4. Cena dodatkowa - 5 pkt, cena za dodatkowe strony (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 5 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia;
 5. Czas przygotowania projektu - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
 1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 1 dnia roboczego,
 2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
 3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
 4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 3 dni robocze,
 1. Czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całego nakładu zgodnie z zapisami umowy - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
  1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
  2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
  3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 4 dni roboczych,
  4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 4 dni robocze.
 1. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  Dokumenty wymagane:
  - Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;
  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 3
  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.
 1. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  
  Wzór umowy na wykonanie usługi - załącznik nr 2 zaakceptowany przez Wykonawcę.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz forma jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):
  Nie dotyczy.
 1. Warunki gwarancji / rękojmi:    
  Nie dotyczy.
 2. Sposób przygotowania oferty:
 1. Przygotowanie oferty
  Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczątką firmową;
  - posiadać datę sporządzenia;
  - zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP;
  - podpisana czytelnie przez Wykonawcę;
  - zawarta informacja o kosztach dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.
  Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na powyższy adres z następującym oznakowaniem: ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku”. Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego
  ul. A. Mickiewicza 32
  74-400 Dębno
  do dnia 28.12.2020 r. do godz. 1200
 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.pl oraz na BIP.

 

 

Załączniki:

 1. załącznik nr 1- Formularz ofertowy
 2. załącznik nr 2 - Wzór umowy
 3. załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

im. Antoniego Dobrowolskiego