Dębno, dnia 18.04.2023 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Dębnie im. A. Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 2685

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

BPMiG: 37.6.P.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie  im. A. Dobrowolskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2023 r.”.

I. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno, NIP 597-102-18-00, REGON 210019882, tel. 95 760 2685, www.biblioteka.debno.com.pl, e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Anna Bończak-Dolińczyk.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży i dostawie nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury popularnonaukowej i naukowej (w tym wydawnictw uczelnianych), ze szczególnym uwzględnieniem literatury fachowej dla bibliotek, literatury prawniczej, ekonomicznej, informatycznej, wydawnictw regionalnych (region Pomorza Zachodniego) oraz materiałów audiowizualnych.

2. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. Systematyczną prezentację oferty odpowiadającej aktualnej produkcji wydawniczej poprzez jeden z  podanych w p. 2.1.1 – 2.1.3.

2.1.1. Umożliwienie Zamawiającemu dostępu ,,on-line” do własnej bazy książek.

2.1.2. Nieodpłatne udostępnienie Zamawiającemu posiadanego programu (lub modułu z bazą książek)  i przesyłania pocztą elektroniczną aktualizacji tej bazy co najmniej 1 raz w tygodniu.

2.1.3. Utworzenie Zamawiającemu na stronie dostępu ,,on-line” dodatkowych Schowków zapasowych, w których przechowywane będą wybrane towary. Wykonawca zobowiązuje się, że z datą podpisania umowy stworzone będzie jedenaście Schowków zapasowych, (do których odkłada się towary) z możliwością utworzenia nowych (określając swoją nazwę) i dowolne kopiowanie towarów miedzy Schowkami zapasowymi, Schowkiem (właściwym) oraz Koszykiem na stronie internetowej Wykonawcy. Utworzone będą Schowki o nazwach: Wypożyczalnia d/dorosłych, Czytelnia d/dorosłych, OIGiP, Dział Zbiorów Regionalnych, Oddział Dziecięcy, Czytelnia Internetowa, Filia Nr 1 w Dębnie, Filia w Cychrach, Filia w Dargomyślu, Filia w Różańsku, Filia w Warnicach. Schowki zapasowe będą polegały na tym, że Zamawiający będzie miał możliwość szybkiego przerzucenia jednym kliknięciem ze Schowka do Koszyka i złożenia zamówienia. Tytuły egzemplarzy znajdujące się w koszyku powinny być ułożone według kolejności alfabetycznej.

2.2. Wykonawca musi się zobowiązać do realizacji całości przedmiotu zamówienia.

2.3. Wykonawca winien przedstawić zobowiązanie do udzielania rabatu w procentach w stosunku do ceny katalogowej na załączonym formularzu oferty.

2.4. Dostawy książek będą realizowane na podstawie szczegółowych zamówień określających tytuły i liczbę egzemplarzy.

2.5. Dostarczone książki muszą być fabrycznie nowe.

2.6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawianych książek własnym transportem w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

2.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy książek dostawca winien wymienić je na inne nieposiadające wad. Realizacja reklamacji powinna nastąpić w ciągu 7 dni.

3. Zamawiający w 2023 r. na zakup książek planuje przeznaczyć z własnych środków 50 000,00 zł.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi brutto: 50 000,00 zł i może ulec zwiększeniu o przewidywaną dotację z Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w kwocie 12 500,00 zł.

Całkowita wartość zamówienia może zostać powiększona maksymalnie o 10% wartości zamówienia. Zwiększenie wartości zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2023.04.01).

III. Zamówienia uzupełniające:

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2023 r.

Miejsce wykonania zamówienia w siedzibie Zamawiającego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego

ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno

V. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

VI. Kryteria wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium ilości wydawnictw, przy czym Zamawiający ustala punktację:

  1. Upust od ceny katalogowej z własnej bazy Dostawy - 50 pkt, (liczone w następujący sposób: wysokość rabatu badanej oferty/najwyższa wysokość rabatu wśród ocenianych ofert x 50 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego;
  2. Upust od ceny katalogowej wydawnictw spoza bazy Dostawy - 20 pkt, (liczonew następujący sposób: wysokość rabatu badanej oferty/najwyższa wysokość rabatu wśród ocenianych ofert x 20 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego;
  3. Ilość wydawnictw, z którymi współpracuje oferent - 30 pkt, (liczone w następujący sposób: ilość wydawnictw/najwyższa ilość wydawnictw wśród ocenianych ofert x 30 pkt).

VII. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:

  Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia - załącznik nr 3.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być przesłane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.

VIII. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  

Wzór umowy na wykonanie usługi - załącznik nr 2 zaakceptowany przez Wykonawcę.

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz forma jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):

Nie dotyczy.

X. Warunki gwarancji /rękojmi:    

Nie dotyczy.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1.  Przygotowanie oferty:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

- zawarta informacja o kosztach dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl z następującym oznakowaniem: ,,Sprzedaż i dostawa do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz materiałów audiowizualnych z chwilą podpisania umowy do 31.12.2023 r.”. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

XII. Miejsce i termin złożenia ofert:  

1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl                             

do dnia 28.04.2023 r. do godz. 12:00.

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl oraz na BIP.

3.  Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

5.  Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.pl oraz na BIP.

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 4.

 

            Monika Piotrowska

                                                                                                           dyrektor

                                                                             Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie

                                                                    im. Antoniego Dobrowolskiego

 

Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe PDF

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik nr 4