• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • ZBC
Drukuj Z żalem informujemy

Z żalem informujemy, że 24 kwietnia br. odszedł w wieku 88 lat prof. dr hab. Feliks Kiryk – wybitny historyk mediewista, nauczyciel akademicki, publicysta, regionalista, autor wielu publikacji poświęconych dziejom naszego regionu, m.in. broszur wydanych w ramach Dębnowskiej Biblioteczki: Poczet burmistrzów Dębna, Dębno miasto i ludzie, O Dębnie
 i Kresach, O halickich Karaimach, Tam szum Prutu, Czeremoszu.
Był autorem także wielu artykułów w Merkuriuszu Dębnowskim.

Profesor Kiryk opublikował ponad 500 prac naukowych, w tym kilkadziesiąt książek poświęconych głównie średniowiecznej historii naszego kraju. Współtworzył „Encyklopedię Krakowa" i „Słownik biograficzny historii Polski", był inicjatorem serii wydawniczej „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego". Był autorem publikacji m.in. „Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek" (rok wydania 1994) oraz „Lekarze i aptekarze sandomierscy z przełomu XVI i XVII stulecia" (1987). W 2021 r. ukazały się „Sandomierskie żywoty średniowiecznych władców Polski" jego autorstwa.

Prof. Feliks Kiryk często powoływał się na słynne słowa Piotra Skarga: „Człowiek, który nie zna swojej miejscowości, kraju bliskiego, swojej ojczyzny – to tak jakby swojego ojca i matki nie znał”.