• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ogłasza

pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni
21,4 m2 na okres 3 lat
z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą

 

 

 1. Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 21,4 m2 położonej na działce nr 372/1, zlokalizowanego w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, przy ul. Mickiewicza 32.
 2. Pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Wyposażenie tych pomieszczeń oraz ich remont należy do dzierżawcy.
 3. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na remont tych pomieszczeń zostaną zaliczone na poczet miesięcznego czynszu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z wydzierżawiającym.
 4. Stawka wywoławcza czynszu 16,34 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT w wysokości  23%.
 5. Stawka dzierżawy nie może być niższa od stawki wywoławczej. Stawka nie zawiera opłat za energię elektryczną  i podatek od nieruchomości. Zużycie wody jest wliczone w czynsz.
 6. Stawka czynszu waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu cen i usług podany przez GUS z poprzedniego kwartału.
 7. Czynsz i podatek VAT płatny do 10-go dnia każdego miesiąca.
 8. Przedmiot wynajmu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 9. Wynajem lokalu o powierzchni 21,4 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. roku o godzinie 14:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego (gabinet dyrektora). 
 11. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub w odpowiednim Urzędzie.
 12. Warunki przystąpienia do przetargu:

  W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty:

  1. Dokumenty wymagane:
  1.1.Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  1.2.Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
  1.3.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.
  1.4.Ogólne warunki umowy – załącznik nr 2 do SIWZ zaakceptowany przez Wynajmującego.

  Załączniki dostępne są na końcu ogłoszenia.

 13. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.
 14. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.
 15. Lokal będzie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 16. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
 17. Kontakt w sprawie przetargu oraz szczegółowe informację na temat lokalu można uzyskać w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie, ul. Mickiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00 oraz pod numerem tel. 95 760 26 85.
 18. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w przetargu nastąpi do dnia 28.02.2018 r.

 

Dębno, dnia 02.02.2018 r.
Dyrektor biblioteki
Monika Piotrowska

 

 

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - format plików  >>  .pdf    >> .doc
 2. Formularz ofertowy - format plików  >>  .pdf    >> .doc
 3. Ogólne warunki umowy - format plików  >> .pdf    >> .doc