• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • ZBC
Drukuj Wykonanie projektu graficznego - Merkuriusz Dębnowski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                                  Dębno, dnia 14.02.2020 r.

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

BPMiG: 38.6.P.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny
z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 01.04.2020
do 31.12.2020 roku”.

I. Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie,
ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno,

NIP 597-102-18-00, REGON 210019882,
tel. 95 760 2685, www.biblioteka.debno.com.pl, e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Anna Bończak-Dolińczyk.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku ośmiu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679. 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Projekt graficzny – skład komputerowy, łamanie stron czasopisma każdorazowo według wskazówek Zamawiającego;

- Okładka – kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze 115-130 g.;

-  Pozostałe 16 stron biuletynu  – kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze co najmniej 90 g.;

- Format: A4 pion o wymiarach 210 x 297 mm;

- Nakład: 1500 egzemplarzy;

- Ilość stron z okładką: 4 + 16;

- Lakierowanie, foliowanie okładki: lakier dyspersyjny;

- Oprawa zeszytowa (dwie zszywki);

- Rodzaj zszywek: płaskie;

- Miesięcznik (w tym, że  miesiąc lipiec i sierpień jest numerem łączonym);

- Każdy egzemplarz będzie zawierał na pierwszej stronie okładki poniższe informacje jako elementy stałe:

a) pełny tytuł  „Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny”,

b) numer ISSN,

c numer indeksu,

d) nakład,

e) kolejny numer zgodnie z kontynuacją (przykładowo Nr 4/194 kwiecień 2020),

f) logo miasta,

g) informację o zawartości numeru.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia (czasopisma) do siedziby Zamawiającego w paczkach zapakowanych po 10 x 10 egz., 16  x  20 egz., 6 x 30 egz., 18 x 50 egz. (razem 1 500 egzemplarzy), w terminie 1 dnia od wykonania druku czasopisma nie później niż w terminie do dnia określonego w pkt III Zapytania Ofertowego.

Objętość:

- 20 stron w każdym wydanym numerze (z uwzględnieniem możliwości dodrukowania stron w ilości:

 • dodatkowe 4 strony (nakład 1500 egzemplarzy)
 • dodatkowe 8 stron (nakład 1500 egzemplarzy)

w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2020 r.

2. Termin wydania czasopisma w każdym miesiącu:

- Merkuriusz Dębnowski nr 4 – do 27 kwietnia 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 5 – do 25 maja 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 6 – do 24 czerwca 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 7-8 – do 26 sierpnia 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 9 – do 23 września 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 10 – do 26 października 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 11 – do 24 listopada 2020 r.

- Merkuriusz Dębnowski nr 12 – do 21 grudnia 2020 r.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

V. Kryteria wyboru ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium czasu realizacji, przy czym Zamawiający ustala punktację:

 1. Cena - 55 pkt (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 60 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego);
 2. Cena dodatkowa - 5 pkt, cena za dodatkowe strony (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana x 5 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia;
 3. Czas przygotowania projektu - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
 1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 1 dnia roboczego,
 2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
 3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
 4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 3 dni robocze,
 1. Czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całego nakładu zgodnie z zapisami umowy - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
  1. 20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
  2. 15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
  3. 10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 4 dni roboczych,
  4. 5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 4 dni robocze.

VI. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  Dokumenty wymagane:

- Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1;

- Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawienie do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – załącznik nr 3

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.

VII. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  
Wzór umowy na wykonanie usługi - załącznik nr 2 zaakceptowany przez Wykonawcę.

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz forma jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):
Nie dotyczy.

IX. Warunki gwarancji / rękojmi:   
Nie dotyczy.

X. Sposób przygotowania oferty:

      1.  Przygotowanie oferty

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

- zawarta informacja o kosztach dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie, ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.

Ofertę można złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na powyższy adres z następującym oznakowaniem: ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny
z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w okresie od 01.04.2020
do 31.12.2020 roku”.
Niezależnie od formy składania oferty, liczy się godzina i data wpływu do siedziby Zamawiającego.

XI. Miejsce i termin złożenia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

do dnia 26.02.2020 r. do godz. 1200

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.pl oraz na BIP.

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

 

 

Monika Piotrowska

dyrektor

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie