• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
  im. Antoniego Dobrowolskiego
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • ZBC
Drukuj Zaproszenie do złożenia oferty na Merkuriusz Dębnowski w 2024 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                       
w Dębnie im. A. Dobrowolskiego 
ul. A. Mickiewicza 32
74-400 Dębno
Tel. 95 760 2685
e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com
www.biblioteka.debno.com.pl
 

BPMiG: 94.6.P.2023                                                                                                                                                                                      Dębno, dnia 27.11.2023 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2024 roku”.
(przedmiot zamówienia)
 

1. Zamawiający: 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
ul. A. Mickiewicza 34, 74–400 Dębno 
NIP: 5971021800, REGON: 210019882  
tel.: 95 760 2685; e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
Zapytanie ofertowe, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia: 
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu składu komputerowego, łamania stron oraz druku jedenastu numerów czasopisma Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny. ISSN 1641-3679.  
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Projekt graficzny - skład komputerowy, łamanie stron czasopisma każdorazowo według wskazówek Zamawiającego;
 • Okładka - kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze 115-130 g.;
 • Pozostałe 16 stron biuletynu  - kolor 4/4, papier kredowy błyszczący o gramaturze co najmniej 90 g.;
 • Format: A4 pion o wymiarach 210 x 297 mm;
 • Nakład: 1500 egzemplarzy;
 • Ilość stron z okładką: 4 + 16;
 • Lakierowanie, foliowanie okładki: lakier dyspersyjny;
 • Oprawa zeszytowa (dwie zszywki);
 • Rodzaj zszywek: płaskie;
 • Miesięcznik (w tym, że  miesiąc lipiec i sierpień jest numerem łączonym);
 • Każdy egzemplarz będzie zawierał na pierwszej stronie okładki poniższe informacje jako elementy stałe:

a) pełny tytuł  „Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny”,
b) numer ISSN,
c) numer indeksu,
d) nakład,
e) kolejny numer zgodnie z kontynuacją (przykładowo Nr 1/236 styczeń 2024),
f) logo miasta,
g) informację o zawartości numeru.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia (czasopisma) do siedziby Zamawiającego w paczkach zapakowanych po 10x10 egz., 10x20 egz., 10x30 egz., 18x50 egz. (razem 1 500 egzemplarzy), w terminie 1 dnia od wykonania druku czasopisma nie później niż w terminie do dnia określonego w pkt 4 zaproszenia do złożenia oferty.

Objętość:
- 20 stron w każdym wydanym numerze (z uwzględnieniem możliwości dodrukowania stron w ilości:
•    dodatkowe 4 strony (nakład 1500 egzemplarzy)
•    dodatkowe 8 stron (nakład 1500 egzemplarzy)
w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Termin realizacji zamówienia: 
1. Pożądany termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie z chwilą podpisania umowy; zakończenie 31.12.2024 r.
2. Termin wydania czasopisma w każdym miesiącu oraz termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego:
- Merkuriusz Dębnowski nr 1 – do 25 stycznia 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 2 – do 23 lutego 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 3 – do 25 marca 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 4 – do 24 kwietnia 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 5 – do 27 maja 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 6 – do 24 czerwca 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 7-8 – do 26 sierpnia 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 9 – do 25 września 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 10 – do 25 października 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 11 – do 26 listopada 2024 r.
- Merkuriusz Dębnowski nr 12 – do 19 grudnia 2024 r.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:      
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: merkuriuszdebnowski@gmail.com

6. Kryteria wyboru ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium czasu realizacji, przy czym Zamawiający ustala punktację:
1. Cena - 55 pkt, (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana × 55 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego).
2. Cena dodatkowa - 5 pkt, cena za dodatkowe strony (liczone w następujący sposób: cena minimalna/cena badana × 5 pkt). Cena oferty obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia.
3. Czas przygotowania projektu - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
a)    20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 1 dnia roboczego,
b)    15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
c)    10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
d)    5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 3 dni robocze.

4.    Czas wydruku, pakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego całego nakładu zgodnie z zapisami umowy - 20 pkt, w tym kryterium Zamawiający przyzna maksymalnie:
a)    20 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 2 dni roboczych,
b)    15 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 3 dni roboczych,
c)    10 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w ciągu 4 dni roboczych,
d)    5 pkt, o ile Wykonawca przygotuje projekt w czasie przekraczającym 4 dni robocze.

7. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie dokumentów i oświadczeń: 
- Oferta - załącznik nr 1;
- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem”.
- Wzór umowy - załącznik nr 3 zaakceptowany przez Wykonawcę.

8. Składanie ofert: 
Zaleca się, aby oferta została sporządzona na załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1  do zaproszenia do założenia oferty wraz załącznikiem nr 2 i 3.
Ofertę należy przesłać do dnia 07.12.2023 r. do godz. 1200.
Oferta może zostać dostarczona drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 
merkuriuszdebnowski@gmail.com  
lub w formie pisemnej na adres:  
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.  
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, ul. A. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno.
Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na powyższy adres z następującym oznakowaniem: ,,Wykonanie projektu graficznego (składu komputerowego, łamania stron), druk czasopisma i dostarczenie do siedziby Zamawiającego miesięcznika Merkuriusz Dębnowski Bezpłatny Samorządowy Biuletyn Informacyjny z dostarczonych przez Zamawiającego artykułów i materiałów w 2024 roku”.

W przypadku składania ofert na piśmie o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Zaproszenie zamieszczono na stronie: www.biblioteka.debno.pl oraz na BIP.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w formie elektronicznej, na adres podany w złożonej ofercie.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.biblioteka.debno.com.pl

10. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Bończak-Dolińczyk.

Monika Piotrowska
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Dębnie im. A. Dobrowolskiego
 

Pliki Do Pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty - PDF

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3