• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Unieważnia postępowania na dzierżawe lokalu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                     Dębno, dnia 22.02.2018 r.
im. A. Dobrowolskiego w Dębnie
ul. Mickiewicza 32
74-400 Dębno
Tel. 95 760 26 85
e-mail:
biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
na ,,Dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2
okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą”

 

Znak sprawy: 1/P/2018

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

              Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
      Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
      W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.02.2018 r. godz. 14:30, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu do udziału w postępowaniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

 

Treść ogłoszenia do podrania - format plików  >>  .pdf