• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno
    im. Antoniego Dobrowolskiego
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Drukuj Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

dnia 04.04.2018 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno,

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

ul. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Tel. 95 760 26 85

e-mail: biblioteke@poczta.onet.pl

www.biblioteka.debno.com.pl

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

na ,,Dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2

okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą”

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

Znak sprawy: 2/P/2018

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.04.2018 r. godz. 14:30, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu do udziału w postępowaniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Monika Piotrowska

dyrektor BPMiG

im. A. Dobrowolskiego w Dębnie

............................................................

Podpis Dyrektora Zamawiającego